05.06.2021 7 rokov s Vami! Súťaž

Tento rok oslavujeme 7. narodeniny a prvýkrát sme sa rozhodli oslavovať spolu s Vami. Jeden z Vás môže vyhrať cenu v hodnote 600€ a v tejto časti sa dozviete všetky potrebné informácie, ako sa zapojiť.

O čo teda budeme súťažiť? Máme pre Vás pripravený zabudovateľný WC set v hodnote 600€. Tento set obsahuje:

Celá súťaž bude prebiehať online a nájdete ju na Instagrame a Facebooku. Zapojiť sa môžete na oboch kanáloch a tak zvýšiť svoje šance na výhru. 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž 7 rokov s Vami
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: MP Inštal s.r.o.
  Sídlo:     Ráztoky 7
                Zázrivá 027 05
  IČO:       47 693 380
  DIČ:       2024050820
  Zapísaný v registri:  28.02.2014
   
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 5.6.2021 do 4.7.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
   
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s pobytom na území Slovenskej republiky.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec alebo rodinný príslušníci zamestnancov.
   
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže v prípade zapojenia sa na Facebooku označenie "Páči sa mi" a komentár ku súťažnému príspevku, v prípade zapojenia sa na Instragrame: sledovanie účtu @mpinstal, @sevytech, označenie 2 osôb, "like" na súťažný príspevok.
   
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je zabudovateľný WC set pozostávajúci z WC modulu značky Viega, závesného WC značky Vitra, WC sedátka značky Vitra, splachovacie tlačidlo značky Viega. Celková hodnota výhry je 600€. 
   
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov video žrebovaním z pomedzi všetkých účastníkov, ktorý sa zapojili na niektorom z online kanálov. 
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej a Instagramovej stránke MP Inštal. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
   
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
   
 8. Dôležité podmienky súťaže
  8.1 Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
  8.2 Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
  8.3. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
  8.4. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK a Instagram). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.
   
 9. Ochrana osobných údajov
  Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook a Instagram stránke MP Inštal a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email  pre účely doručenia výhry.
  Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s MP Inštal, s.r.o.. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.
   
 10. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosti Facebook a Instagram nemajú voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená.

  V Zázrivej, dňa 5.6.2021
späť na Blog